Bettna Hembygdsförening

Medlem av Sveriges Hembygdsförbund

Välkommen till Bettna

Länk till anslagstavlan


Bettna - den gamla kulturbygden

Bettna ligger mitt i det fagra Sörmland omgivet av en levande landsbygd.

Namnet Bettna härrör sannolikt från ordet för bete och betesmark. Det ligger i en gammal odlingsbygd som bär talrika spår efter gångna tider. Kring Bettna finns inte mindre än 1400 fornlämningar. Mest rör det sig om gravar, både från brons- och järnålder.

Invånarantalet var i slutet av 1959 c:a 1300 medan det i slutet av 2010 sjunkit till c:a 950 invånare. Från och med 2010 är församlingarna Bettna, Blacksta, Forssa, Vadsbro och Årdala sammanlagda till Bettna församling, som den 31/12 2010 hade 1828 invånare.

Bettna är en gammal handelsort.Trots sin litenhet har orten mycket att erbjuda när det gäller service. De flesta pendlar dock till närliggande orter för att tjäna sitt levebröd. Bland kringliggande herrgårdar märks främst Åkerö, beläget vid Yngaren ca 5 km väster om Bettna. Här har bland andra Carl Gustav Tessin huserat. I trädgården står moderträdet till en av våra populäraste äppelsorter, Åkerö.

Lite historia: Bettna socken ligger i Oppunda härad och är en jordbruksbygd med kyrka, gårdar, torp, fornlämningar och äldre vägar. Från Mälsundet och västerut förbi Bettna kyrka löper en rullstensås, på vilken vägen från Husby-Oppunda mot Flen går. Landskapet mellan Mälsundet och Skenala är högt beläget och på ömse sidor om åsen utbreder sig skogbevuxna moränhöjder, brutna av åkrar. Flertalet av de gamla gårdarna/byarna ligger nära sjön Långhalsen. Väster om Skenala bryts höjderna och sammanhängande åkermark breder ut sig. Dess lägsta partier som genomflyts av en å, vilken mynnar i Långhalsen, utgörs av sankmarker och rester av små igenvuxna sjöar, såsom Igelkotten väster om Bettna kyrka. På höjdsträckningarna runt åkermarken ligger flera gårdar samt Bettna kyrka. Mellan Löta och Valsta byar växte Bettna stationssamhälle upp i slutet av 1800-talet.

* * *

Besökta sidor sedan 2009-04-10:

 create counter

Sidorna uppdateras fortlöpande